valparaiso - צ'ילה

בפרוייקט כריית בוצה וחול להעמקת נמל valparaiso בצ'ילה משמש צינור פקסגול בקוטר 280מ"מ צף על המים בעזרת חביות ומחובר לדרג'ר . הכריית מתבצעת כבר כמה שנים ועמידות הצינור נבחנת בהצלחה. מטעם גולן בפרוייקט: וולטר פליסצ'וק ויואב רימר.