גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש”ס-2000 ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס”ח-2008, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ה’, 8 במרץ 2018, בשעה 11:00 במשרדי החברה שבקיבוץ שער הגולן (“משרדי החברה”) ושעל סדר יומה אישור התקשרות החברה עם קיבוץ שער הגולן, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי יו”ר דירקטוריון לחברה.

לפירוט אודות הנושא המובא בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ודוח עסקה עם בעל שליטה ערוך על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס”א-2001, שפורסם על ידי החברה ביום ג’, 30.1.2018 (“דוח העסקה”), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ  http://maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה”).

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום א’, 4 בפברואר 2018 בתום יום המסחר (“המועד הקובע”). מועד האסיפה הנדחית הינו יום ה’, 15 במרץ 2018 בשעה 11:00 במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח העסקה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.